preloader

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer (hierna te noemen: My Style Cakes): de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met My Style Cakes;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door My Style Cakes georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2. Identiteit van My Style Cakes
My Style Cakes
Kalverstraat 34

5642 CH Eindhoven
+31-(0)6-11 11 57 39
info@mystylecakes.com
KvK-nummer: 50575708

Artikel 3. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van My Style Cakes en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Artikel 4. Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als TaartenSpullen.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden My Style Cakes niet.

Artikel 5. De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. My Style Cakes kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien My Style Cakes op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6. Herroepingsrecht bij levering van producten
1. De producten van My Style Cakes vallen binnen de Wet Koop op Afstand vaak onder de categorie producten die na opening snel kunnen bederven of verouderen, deze kunnen dan ook niet onbeperkt worden geretourneerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld bakmixen, marsepein en andere bederfelijke waar (voedsel).
2. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
3. Tijdens deze termijn zal de consument de goederen onaangeroerd laten. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan My Style Cakes retourneren, conform de door My Style Cakes verstrekte redelijke en duidelijke instructies en uitsluitend na voorafgaand overleg met en na goedkeuring van My Style Cakes. De kosten voor verzending zijn ten laste van de consument.
4. Indien retourzendingen zonder toestemming van My Style Cakes geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de consument.
5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
6. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal My Style Cakes dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7. Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door My Style Cakes alleen worden uitgesloten indien My Style Cakes dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a) die door My Style Cakes tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d) die snel kunnen bederven of verouderen;

Artikel 8. De Prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 9. Conformiteit en Garantie
1. Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan consument verstrekte handleidingen en specificaties.
3. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer consument het verrichte of geleverde:
a. zelf wijzigingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten;
b. voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;
c. op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.

Artikel 10. Levering en uitvoering
1. My Style Cakes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal My Style Cakes het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal My Style Cakes zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
6. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de consument.
7. De kosten van een eventuele nazending zijn voor de consument ténzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met My Style Cakes.
8. Alle risico van transport van te leveren of geleverde zaken, berust bij de consument, zowel wat betreft de directe- als de indirecte schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9. Het risico van verzending per reguliere post ligt geheel bij de consument. My Style Cakes betracht uiteraard alle mogelijke zorgvuldigheid bij het verpakken en verzenden.

Artikel 11. Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan vóór aflevering van het goed/de goederen of, in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 7 dagen na het aangaan van voornoemde overeenkomst tot het verlenen van een dienst. Alle betalingen dienen te worden voldaan op een door My Style Cakes aan te wijzen bankrekening. Indien ondernemer het factuurbedrag niet binnen de termijn van 14 dagen na plaatsing van de order van consument heeft ontvangen, wordt de order geannuleerd en de (koop)overeenkomst ontbonden.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan My Style Cakes te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft My Style Cakes behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4. Contante betalingen worden (behoudens uitdrukkelijk overeengekomen) niet geaccepteerd.

Artikel 12. Annulering/aanpassing Bestelling(en)
Nadat u uw bestelling geplaatst heeft kan deze niet zonder uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van My Style Cakes aangepast dan wel geannuleerd worden.

Artikel 13. Overmacht

1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat My Style Cakes wegens buitengewone omstandigheden zoals: extreme weersomstandigheden, vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop My Style Cakes redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
2. In geval van overmacht is My Style Cakes gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat My Style Cakes tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan consument gehouden is.
3. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is de consument evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen. Bij beëindiging als voren bedoeld is My Style Cakes gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is My Style Cakes niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan de consument.

Artikel 14. Klachtenregeling
1. Consument dient de zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der zaken ter kennis van My Style Cakes zijn gebracht.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij My Style Cakes, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij My Style Cakes ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door My Style Cakes binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht door My Style Cakes juist wordt bevonden, zal My Style Cakes de nodige tijd gegeven worden om de zijns inziens vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.
5. Het artikel dient ongebruikt en in de originele verpakking te worden geretourneerd (indien retournering schriftelijk is overeengekomen met My Style Cakes). Is het artikel gebruikt en/of uit de verpakking gehaald, dan kan geen vervanging meer plaatsvinden tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders met My Style Cakes is overeengekomen.
6. Indien blijkt dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd wordt de klacht niet in behandeling genomen, anders dan in het geval dat dit met voorkennis van My Style Cakes is geschied en in noodgevallen, waarin consument zich vooraf onmogelijk met My Style Cakes heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin My Style Cakes terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
7. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt consument geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan wordt een eventuele klacht niet meer door My Style Cakes in behandeling genomen.
8. Reclames ontslaan consument niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 11 te betalen.

Artikel 15. Retournering
My Style Cakes zal bij de verzending van uw bestelling haar best doen om alles in een goede verpakking te verzenden. Mocht er onverhoopt iets mis gegaan zijn, dan kunt u per e-mail (info@mystylecakes.com) of telefoon (06-11 11 57 39) contact opnemen. U kunt uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van My Style Cakes een retourzending doen. My Style Cakes zal na ontvangst u het aankoopbedrag crediteren, exclusief de retour verzendkosten. De retourzending is voor rekening en risico van de consument. My Style Cakes accepteert geen retourzending waarvoor niet vooraf schriftelijke toestemming is gegeven, dan wel een retourzending die niet (voldoende) is gefrankeerd.

Artikel 16. Toepasselijk Recht
Op alle met My Style Cakes aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.